Anna ääni lapselle ja nuorelle

Olen huolissani lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.  Kristillidemokraatit näkevät perheen hyvinvoinnin koko yhteiskunnan hyvinvoitia kannattelevana pilarina. Kun vanhemmat voivat hyvin, myös lapset voivat hyvin.

Tämän päivän lapsiperheiden elämä on haasteellista monin tavoin  ja lasten oireilu näkyy koulussa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Haasteita perheille tuovat mm toimeentulokysymykset, opiskelu ja/tai työn sekä perheen yhteensovittaminen, sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen liittyvät asiat sekä ajankäyttö. Nykyään perheissä on monia erilaisia aikatauluja, jotka määrittävät päivän kulkua. On vaikeaa löytää perheen yhteistä aikaa. Elisa Oyj:n teettämästä tutkimuksesta (2017) nuorten tilanteesta, käy ilmi, että yli puolet haastatelluista nuorista toivoivat lisää aikaa vanhemman kanssa. Joka viides kertoi, ettei juttele  kummankaan vanhemman kanssa viikoittain kymmentäkään minuuttia. Tämä on hälyttävä tieto. Yhteisen ajan löytyminen olisi välttämätöntä perheen hyvinvoinnin kannalta.

Yhteiskunta on rakentanut monenlaisia turvaverkkoja perheiden ja lasten tueksi.

Lapsen ympärillä, hänen syntymästään lähtien täysi-ikäisyyden kynnykselle,  on äidin ja isän sekä mahdollisten isovanhempien lisäksi, lastenneuvolat, lastentarhan opettajat, kerhojen ohjaajat, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, perheneuvola,  koulun opettajat, ohjaajat/psyykkarit, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, opinnonohjaaja, koulupoliisi ja lastensuojeluviranomaiset. Lisäksi kunnat ja urheiluseurat tarjoavat ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Lapsi  saa lakisääteiset hammastarkastukset, lämpimän ruuan, oppikirjat ja muun materiaalin sekä kirjaston palvelut, ilmaisen koulukyydin tarvittaessa sekä yksilöllistettyä opetusta. Koulussa oppimisen tuen saaminen on varmistettu kolmiportaisella tuella, johon oppilaalla on oikeus heti tuen tarpeen ilmaannuttua.

Näistä lukuisista toimijoista ja toiminnoista huolimatta osa nuorista syrjäytyy. Suurin osa heistä poikia.  Mikä on pielessä, missä kohtaa aikuisten tulisi huomata nuoren viesti ja toimia toisin? Me-säätiö on arvioinut, että Suomessa on noin 65 000 nuoren syrjäytynyt joukko. Siis yhden sukupolven verran.

Perheitä täytyy tukea poliittisin ratkaisuin.  On ehdottoman tärkeää, että lapsi-ja perhepolitiikka nostetaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa keskeiseksi painopistealueeksi. Kristillisdemokraateilla on kattava perhepoliittinen ohjelma Lapsiystävällinen Suomi. Käy katsomassa KD:n sivuilta! (Linkki asivun alalaidassa.)

Alakoulun opettajana ja koulun johtajana näen, että koulussakaan emme pysty tarjoamaan parastamme meidän nuorillemme. Koulun kehittämisessä on tehty virheitä. Vuonna 2010 saimme uuden perusopetuslain, joka johti uudenlaiseen ajattelutapaan (inkluusio) jonka seurauksena erityiskouluja ja erityisluokkia lakkautettiin ja erityisoppilaita alettiin siirtää yleisopetuksen luokille. Vaikka tämä inklusiivinen toimintaympäristö on ideologisesti tavoiteltavaa, se aiheuttaa tavallisille opettajille paljon pulmia. Puutteelliset erityispedagogiset taidot ja vajavaiset resurssit tuottavat päänvaivaa opettajalle. On muistettava, että luokassa on melkoinen kirjo eri tavoilla oppivia lapsia. On nopeasti ja hitaasti oppivia, on hyperaktiivisia oppilaita, on oppilaita, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Erityisesti käytöshäiriöiset oppilaat vaikeuttavat opettajan toimintaa ja muiden oppilaiden oppimista. Lopputulos on se, että opettamisen laatu kärsii. Opettajalla ei ole aikaa tarpeeksi kenellekään. Jotkut opettajat kokevat jääneensä yksin, kun koulunkäynnin ohjaajaresurssi ei ole riittävä. Pienemmät opetusryhmät toki auttaisivat asiaa.

Erityisluokkia tarvitaan edelleen ja niitä tarvitaan lisää. Inkluusiota perusteltiin tasa-arvolla. Tässä tapauksessa on olennaisempaa, että oppilaat saavat mahdollisimman yksilöllistä opetusta omista tarpeistaan käsin. Kannatan integraatiota, joka tarkoittaa sitä, että erityisoppilas on sijoitettu erityisluokalle, mutta hän osallistuu joillakin tunneilla yleisopetuksen tunneille.

Tärkeää on se, että voisimme kehittää opetusta suuntaan, jossa kaikilla oppilailla olisi todelliset mahdollisuuden saada tasoistaan opetusta, haasteita ja juuri sitä tukea, jota tarvitsevat. 

 

Maaret

 

KAMPANJASSA MUKANA 

Anna ääni lapselle on lasten asioista kiinnostuneiden järjestöjen ja kansalaisten vaikuttamiskampanja, joka perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että päättäjinä eri päätöksenteon tasoilla on mahdollisimman monta lapsen edun ajajaa ja että päättäjät tietävät, miten lapsen etu otetaan huomioon.

Kampanjassa on mukana yli kolmekymmentä järjestöä sekä vapaaehtoisia kansalaisia. Anna ääni lapselle on poliittisesti sitoutumaton kampanja, jonka ainoa tavoite on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja lasten hyvinvointia.

Eduskuntavaaleissa 2019 haluamme vaikuttaa erityisesti seuraaviin teemoihin tarjoamalla tietoa ja ratkaisuja:

  • Lapsiperheköyhyyttä tulee torjua aktiivisesti muun muassa välttämällä vähävaraisten lapsiperheiden kannalta haitalliset poliittiset päätökset lapsivaikutusten arvioinnilla.
  • Lasten osallisuuden toteutuminen ja sen varmistavat rakenteet täytyy aktiivisesti mahdollistaa.
  • Jokaiselle lapselle on pyrittävä turvaamaan turvallinen lapsuus sekä kotona että koulussa ja muissa hänen keskeisissä elinympäristöissään.
  • Lasten tulevaisuus tulee turvata tarjoamalla laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta. Ne myös tukevat lasten yhdenvertaisuutta ja torjuvat syrjäytymisen periytymistä.
  • Lue Anna ääni lapselle -eduskuntavaaliohjelma!
  • Lue Anna ääni lapselle eduskuntavaaliohjelma ruotsiksi (på svenska)!

Alla kaikki teemat:

https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/perhepoliittinen-ohjelma-2018/